ဝဳကဳသတ်ဇဳဝ - ပရူ

This page is a translated version of the page Wikispecies:About and the translation is 100% complete.

ရံၚ် သီုကဵု Wikispecies ပ္ဍဲ Wikipedia

ဝဳကဳသတ်ဇဳဝ – မုရော ကေုာံ မုဟိုတ်ရော?

သၟာဗဳသြလောဂျဳတအ် ဆဵုညာတ်ကေတ် ဂကူသတ်တၟိတၟိမ္ဂး မလေပ်ပတိုန် ပ္ဍဲ ဂျာနေဝ် မဆေင်ကဵု သတ်ဇဳဝတအ်တုဲ တင်ဂၞၚ် ညးတအ် မဆဵုညာတ်လဝ်တအ်ဂှ် မၞိဟ်မဂွံတီ ဂွံစုက်လုက် အောန်ကွေဟ်ဟ်ရ၊၊ ၜိုန်ရ ညးတၠပညာ မဆေင်ကဵု သတ်ဇဳဝတအ် ကီုလေဝ် ဒဒှ်ရ ပရူမွဲမွဲဂှ် ကၠာတေအ် ဂွံဆဵုကေတ်တုဲ ပတိုန်လဝ် စၟတ်သမ္တီတုဲကီုလေဝ် ဟွံတီတုဲ ကလေင်ပတိုန် စၟတ်သမ္တီပၠန် လဆောဝ်မ္ဂး တင်စၟတ်သမ္တီတအ် လ္ဇံက်အာ ပိပန်လဇံက်ရ၊၊

ဟိုတ်ဂှ်ရ သတ်ဇဳဝ သီုဖအိုတ် ဂလိုင်လဵုစၟတ်သမ္တီလဝ်တုဲဂှ် ဗွဲမချိုတ်ပၠိုတ် ဟီုဟွံမာန်အိုတ်ရ၊၊ ပိုယ်တအ် စၟတ်သမ္တီ ဆသတ်ဇဳဝ မသှ်ေသၟေဟ် မၞုံဒၟံၚ် ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏအ် သၟးဟွံသေင် သီုကဵု သတ်မကေင်နွံလဝ် ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်တုဲ မကၠေအ်ကၠက်အာတအ်လေဝ် ပတိုန်စွံ စၟတ်သမ္တီကီုရ၊၊

သတ်ဇဳဝ သီုဖအိုတ် နွံဂလိုၚ်လဵုရောဂှ် ဆညးမွဲကီု ဟီုဟွံဒးရ၊၊ တၠပညာအုက်သပါတ် 'A' ထေင် သီုဖအိုတ် နွံစ ၜိုတ် 17 000 တုဲ တၠပညာအုက်သပါတ် 'B' စှ်ေစိုတ် နွံစ သီုဖအိုတ် ၜိုတ် 20 000 ရ၊၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗဟဵုစၟတ်သမ္တီ မပကောံစွံလဝ် စှ်ေစှ်ေဗီုဗီု တၚ်ဂၞၚ် ဗဟုသုတ တင်ဂၞင် မဆေင် ကုသတ်ဇဳဝ ဟွံမဲဏီရ၊၊ ရံင်ကဵု ဟိုတ်တအ်ဏအ်တုဲ ဒဒှ်ရ ဒၞာဲမပကောံစွံ တင်ဂၞင် သတ်ဇဳဝ မွဲဂှ် နွံပၟိက် ဗွဲမဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ရ၊၊

ဟိုတ်သာ်ဂှ်ရ ဝဳကဳသတ်ဇဳဝ မုသက္တဵုဒှ်ကၠုင်မာန်ရောမ္ဂး ဒၞာဲမပကောံတင်ဂၞင် လှဲလှဲလးလး ဗၠးဗၠးၜးၜး သွက် သၟာသိပ္ပံတအ်ကီု သီုကဵု သၟာသိပ္ပံဟွံသေင်မွဲ သွက်ဂွံလ္ၚတ် ပကောံ သတ်ဇဳဝ ပ္ဍဲဂၠးတိဏအ်ရ၊၊ မုဟိုတ်ရောမ္ဂး ဘဝဇဳဝဂှ် မဒှ်ဒတန် ညးဍုင်ကွာန်သီုဖအိုတ်၊၊

ပရဝ်ဂျေက် မဆေင် ကုသတ်ဇဳဝဏအ် နွံဗွဲမဂၠိုင်ရ၊၊ ပရဝ်ဂျေတ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ဂၠိုင် ကဵု အောန် တင်ရန်တၟအ် တုပ်ဒၟံင် ရေင်သကအ်သၟးရ၊၊ ဥပမာ Catalogue of Life, EoL, etc., etc ပြသၞာဇၞော်အိုတ် ပရဝ်ဂျေတ်တအ်ဏအ် ဟွံပံက်လဝ်ကဵု သွက်ဂွံ ပလေဝ်ဒါန် ဗၠးဗၠးၜးၜးရ၊၊ တုဲပၠန် အရာမဗၠေတ်ဗၠဲဒၟံင်တအ်ဂှ်လေဝ် ကၟာတ်လဒဵုလဝ် ဟွံကဵုအခေါင်ပလေဝ်ရ၊၊

ဗီုလဵု အဲဂွံ တြးပ္တိတ် ပ္ဍဲ ဝဳကဳသတ်ဇဳဝ ရော?

ယဝ်ရ မၞးမိက်ဂွံ စုတ် ပ္ဍဲမုက်လိက် ဝဳကဳသတ်ဇဳဝ၊ ဆဂး ဗီုလဵုမဂွံကၠောန်ဂှ် ယဝ်ရ မၞးဟွံတီမ္ဂး လ္ၚတ်ဗှ်ရံင် ပ္ဍဲ Help:Contents ကဏ္ဍပိုဲ ဒၞာဲပိုဲ မလဴပသောင်ထ္ၜးလဝ် ဗီုလဵုမဂွံစုတ် တင်ဂၞင် ပ္ဍဲဝဳကဳသတ်ဇဳဝ ရ၊၊

နွံဂလာန်သၟာန် သၞောဝ် မဆေင်ကဵု ဝဳကဳသတ်ဇဳဝဟာ? ကျောဝ်ဗှ်ကေတ် ပ္ဍဲ Wikispecies:Charter မဒှ်ဒၞာဲ မပသောင်လဝ် ဗွဲတြး မူဟိုတ်ဗီုလဵု၊၊