Welkom by Wikispecies, et vrye nåslagwark oaver et leaven!

Wikispecies is en projekt dat vorsörgd wördt döär de Wikimedia-stichting. Et dool is et upsetten van en nåslagwark oaver soorten, wearldwyd. Et nåslagwark behandelt: deren, planten, skimmels, bakterien, oorbakterien (Archaea), protisten (Protista) en alle andere leavenssoorten. Up et moment hebbet wy 881.030 artikels.

Wikispecies is gråtis, want et leaven is publik domein!

Meld ju an by de Wikispecies-netpostlyste, as jy vrågen hebbet oaver et projekt.

Kyk up Wikispecies:Help vöär hülpe oaver et upstellen van syden.

  • Leas et Wikipedia-artikel oaver taksonomy vöär hülpe oaver de weatenskappelike klassifikaty van soorten.
  • Besöök de Darpskroog üm oaver et projekt to pråten.
  • See de lyste mid underwarpen dee dån bint of dån müttet wörden vöär tokumstige dolen.
  • See Wikispecies FAQ vöär antwoorden up vrågen dee vake steld wörden.
  • See unse richtlynen oaver ho illustratys en fotos upladen künnet wörden.
  • See Wikispecies PR as jy denket dat jy uns helpen künnet by et vorgrouten van de naamsbekendheid van Wikispecies.

Taksonavigaty

Superregnum Archaea
Superregnum Bacteria
Superregnum Eukaryota
- Regnum Protista
- Regnum Fungi
- Regnum Plantae
- Regnum Animalia

Virus (klassifikaty noch undüdelik)


Wikispecies in andere språken

Wikispecies wördt beheyrd döär de Wikimedia-stichting, dee ouk vorskillende andere meyrspråkige en vrye projekten beheyrt:
Meta-Wiki
Koordinaty van alle Wikimedia-projekten
Wikipedia
De vrye encyklopedy
Commons
Vrye mediadatabanke
Wikiboken
Vrye tekstboken en handleidingen (EN)
Wikicitaten
Vrye vorsameling van citaten (EN)
Wikiwoordebook
Et vrye woordebook
Wikibron
De vrye bibelteek/bokerye (EN)
Wikinys
Vrye nysbronnen (EN)
Wikiversiteit
Vrye leyrmaterialen (EN)
Wikidata
Vrye kennisdatabanke
Wikireise
Vrye reisgidse (EN)
MediaWiki
Vrye wikiprogrammatuur (EN)