مزرونی ویکی زیست ره خِش بمونی

ویکی‌زیست اتا پروژوئه که ویکی‌مدیایِ بنیاد ونجه پشتی کنده. اینتا پروژه‌یِ ارمون این هسته که گردِ زنده موجودات جه اتا گتِ دایرکتوری بساجه.

جونورون، گیاهان، گوشک، باکتری‌ئون

"اینجه تموم جونورون خَوری بنویشت دره. شما هم تونی این بنویشته‌ئون ره اصلاح هاکنین، مازرونی زوون جه دگاردنین، یا ونه بنویشت ره ویشته هاکنین و اینتی اِما ره کومک هکنین و اینجه صفحات ره ویشته هکنین!"
دیگه زوونون