Κυρία Δέλτος

Ὡς εὖ παρέστητε τοῖς

Οὐικιείδεσι

τῷ ἐλευθέρῳ καταλόγῳ εἰδῶν ᾧ ὅστις ἔξεστι μεταγράφειν.

Περιέχουσι ἐγγραφαὶ περὶ Ζῴων, Φυτῶν, Μυκήτων, Βακτηρίων, Ἀρχαίων, Πρωτίστων καὶ παντῶν ἄλλων μορφῶν ζωῆς.

Τὰ νῦν 881.032 ἐγγραφαί εἰσι.

Τὰ Οὐικιείδη ἐλεύθερα, ὅτι ἡ ζωὴ ἐλευθέρα!

Πάρεστι ὑμῖν ἡμᾶς τῷ Twitter εὑρίσκειν: @Wikispecies,
ἢ τὴν ὑπὸ τῶν Οὐικιμέσων τρεφομένη Android ἐφαρμογὴν καταφορτίζειν .

Ταξινομία

Σκοπεῖν τὰ Οὐικιείδη

Τὰ Οὐικιείδη ἀλλογλωσσιστί