വിക്കിസ്പീഷീസ്:പത്തു വർഷ സമൂഹം

This page is a translated version of the page Wikispecies:Ten Year Society and the translation is 100% complete.

എന്താണ് വിക്കിസ്പീഷീസ് പത്തു വർഷ സമൂഹം?

പത്ത് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി വിക്കിസ്പീഷീസ് പദ്ധതിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റർമാരുടെ ഒരു അനൗപചാരിക സംഘമാണ് പത്തു വർഷ സമൂഹം. ഇത്, എഡിറ്റർമാർക്ക് തങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ദശകം ആഘോഷിക്കാനും പ്രോജക്റ്റിൽ ദീർഘകാല എഡിറ്ററുമാർ തമ്മിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സഹായിക്കാനും കാഴ്ചപ്പാടുകളും വൈദഗ്ധ്യവും പങ്കിടാനും സഹായിക്കും. ഇത് ഏകീകൃതത്വത്തിന്റെ ഒരു രൂപമായിട്ടല്ല, ഉത്സാഹത്തിന്റെയും അർപ്പണബോധത്തിന്റെയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള അംഗീകാരമാണ്.

അംഗത്വം

പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അംഗത്വം, കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷമെങ്കിലും ഒരു എഡിറ്ററായിരിക്കുക എന്ന നിബന്ധനയാണ്. വിക്കി സഹകരണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അംഗത്വം പൂർണ്ണമായും ഇഷ്ടാനുസൃതവും സൗജന്യവുമാണ്. ഏതൊരു എഡിറ്റർ‌ക്കും അംഗത്വം നിർദ്ദേശിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ‌ യോഗ്യത നേടുന്ന ഏതെങ്കിലും എഡിറ്റർ‌ക്ക് അംഗത്വം നൽ‌കുകയോ ചെയ്യാം. അവർക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ സാധിക്കും. പുതിയ അംഗങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് ഒരു ഫലകം ഉണ്ട്.

അംഗങ്ങളെ Category:Members of the Ten Year Society of Wikispecies editors ൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഉപയോക്തൃ പേജിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗത്വം സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് <tl|2>{{User Ten Year Society}}</> യൂസർബോക്സ് ഉപയോഗിക്കാം.