Yong-Zhong Lu

Yong-Zhong Lu (卢永仲), Chinese mycologist.

IPNI Standard Form: Y.Z.Lu


Authority control