Ying-Qian Kang

Ying-Qian Kang (康颖倩), Chinese mycologist.