Shi-Liang Liu

Shi-Liang Liu, Chinese mycologist.

IPNI Standard Form: S.L.Liu


Authority control