Genus-group name Kuznetsovia may mean:

  • Kuznetsovia Kammerer, 2006 (Arthropoda); accepted senior homonym