Kudryavtsev

The taxon authority Kudryavtsev or Kudryavtzev may refer to: