Chrysista

Cavalier-Smith (1993)Edit

From Kingdom Protozoa and its 18 phyla

In Phylum Heterokonta, Subphylum Ochrista
Infraphylum Chrysista Cavalier-Smith, 1986 stat. nov.

Cavalier-Smith (1998)Edit

From A revised six-kingdom system of life

In Phylum Ochrophyta, Subphylum Phaeista
Infraphylum Chrysista Cavalier-Smith 1986 stat. nov. 1995