The genus name Acantharia may refer to:

  • Acantharia Theissen & Sydow (Fungi Ascomycota, Venturiaceae)
  • Acantharia Haeckel, 1881 = Acantharea (Chromista, Radiozoa)
  • ?Acantharia Quenstedt, 1881 (Chromista, Retaria)