Yuan Li

The taxon authority Yuan Li may refer to: