Yevgeniy Aleksandrovich Derzhinsky

Yevgeniy Aleksandrovich Derzhinsky

  • Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Moskovskiy Av., 33, Vitebsk 210038 Belarus.
  • E-mail: dernoctuid@mail.ru

Taxon names authored

(List may be incomplete)

Publications edit

2020 edit