Wen-Sheng Zhao

Wen-Sheng Zhao (赵文生), Chinese mycologist.