Vieira (author name)

The taxon authority Vieira may refer to: