Uchenye zapiski Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta

  • Title: Uchenye zapiski Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta
  • Original title: Ученые записки Московского государственного университета
  • Abbreviation BPH: Uchen. Zap. Moskovsk. Gosud. Univ.
  • Publication: 1933–1940
  • Contents: Vols. 1–56
  • City: Moscow
  • Country: Union of Soviet Socialist Republics (USSR).
  • Language: Russian
  • Superseded by: Uchenye zapiski Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta imeni M.V. Lomonosova (1940–1961)

References edit

Links edit