Trudy Russkogo Entomologicheskogo Obshchestva

The journal name Trudy Russkogo Entomologicheskogo Obshchestva may refer to: