The taxon name Tobias may refer to:

  • Tobias Simon, 1895, genus group [Animalia: Arachnida: Araneae]


The taxon authority Tobias may refer to: