Template:Zinova, 1967

  • Zinova, A.D. 1967. Opredelitel' zelenykh, burykh i krasnykh vodorosley yuzhnykh morey SSSR [Manual for identification of the green, brown and red algae of the southern seas of the USSR]. pp. 224, 222 figures. Moscow & Leningrad: Izdatel'stvo Akademii Nauk SSSR. [in Russian]