Template:Shaposhnikov, Korb, Zatakovoy & Nikolaev, 2013