Template:Noyes & Valentine, 1989a

Nomenclatural acts

edit

New names ()

edit
   Acmotemnus luteiclava Noyes & Valentine, 1989
   Allanagrus magniclava Noyes & Valentine, 1989
   Allarescon ochroceras Noyes & Valentine, 1989
   Apoxypteron grandiscapus Noyes & Valentine, 1989
   Ceratanaphes monticola Noyes & Valentine, 1989
   Cybomymar fasciifrons Noyes & Valentine, 1989
   Dorya pilosa Noyes & Valentine, 1989
   Haplochaeta mandibularis Noyes & Valentine, 1989
   Ischiodasys occulta Noyes & Valentine, 1989
   Mimalaptus obscurus Noyes & Valentine, 1989
   Neserythmelus zelandicus Noyes & Valentine, 1989
   Paracmotemnus potanus Noyes & Valentine, 1989
   Paranagroidea verrucosa Noyes & Valentine, 1989
   Pseudanaphes hirtus Noyes & Valentine, 1989
   Scleromymar breve Noyes & Valentine, 1989
   Steganogaster silvicola Noyes & Valentine, 1989
   Zelanaphes lamprogonius Noyes & Valentine, 1989

Primary type fixations ()

edit