Template:Ahadiyat, Ghasemi Moghadam & Cheraghali, 2016