Tamotsu Hoshino

Tamotsu Hoshino (星野保, 1964– ), Japanese mycologist.

IPNI Standard Form: Tam.Hoshino


Authority control