TFRI Taiwan Forestry Research Institute, Zhongzheng District, Taipei, Taiwan.