Smirnov

The taxon authority Smirnov may refer to: