Salicornia strobilacea

The species name Salicornia strobilacea may refer to: