SZG Fairy Lake Botanical Garden, 160 Xianhu Rd., Liantang, Shenzhen, Guangdong 518004, People's Republic of China.

External linksEdit