The genus name Parazygocera may refer to:

  • Parazygocera Heller, 1924 = synonym of Nedine Thomson, 1864 (Cerambycidae, Coleoptera, Animalia)
  • Parazygocera Breuning, 1978, junior homonym = Calezygocera Vives & Sudre, 2013 (Cerambycidae, Coleoptera, Animalia)