The genus name Palla may refer to:

  • Animalia:
    • Palla Hübner, 1819 (Lepidoptera, Nymphalidae)
    • Palla Billberg, 1820, junior homonym = synonym of Pammene Hübner, 1825 (Lepidoptera,Tortricidae)
    • Palla Mulsant, 1850, junior homonym = synonym of Anatis Mulsant, 1846 (Coleoptera, Coccinellidae)


The taxon authority Palla may refer to: