Morimoto

The taxon authority Morimoto may refer to: