Mei-Mei Xiang

Mei-Mei Xiang (向梅梅, 1959– ), Chinese mycologist.

IPNI Standard Form: M.M.Xiang


Authority control