MediaWiki:Primary type fixation

Primary type fixation