MediaWiki:Author name abbreviation

Author name abbreviation