Leuconostoc mesenteroides subsp. mesenteroides ATCC 8293