The genus name Leiothrix may refer to:

  • Animalia:
    • Leiothrix Swainson, 1832 (Aves : Leiothrichidae)
  • Plantae:
    • Leiothrix Ruhland (1903) (Poales : Eriocaulaceae)