Kalkman

The taxon authority Kalkman may refer to: