Jing Liu

The taxon authority Jing Liu may refer to: