Izvestiya na Tsarskite Prirodonauchni Instituti v Sofiya

  • Title: Izvestiya na Tsarskite Prirodonauchni Instituti v Sofiya
  • Abbreviation: Izv. Tsarsk. Prir. Inst. Sofiya
  • Dates: 1-16, 1928-43

Publications edit

Authority control