• Title: Izvestiya Imperatorskago Obshchestva lyubitelei estestvoznaniya, antropologii i etnografii, sostoyashchago pri Imperatorskom Moskovskom Universitete
  • Original title: Извѣстiя Императорскаго Общества любителей естествознанiя, антропологiи и этнографiи, состоящаго при Императорскомъ Московскомъ университетѣ
  • Abbreviation: Izv. Imp. Obshch. Lyubit. Estestv. Imp. Moskovsk. Univ.
  • Dates: Vols. 3-130, 1868-1916
  • City: Moscow
  • Country: Russian Empire
  • Language: Russian
  • Preceded by: Izvestiya Obshchestva Lyubitelei Estestvoznaniya

Publications

(List may be incomplete)

Authority control