ISSN 1003-5427

  • Series title: Journal of Lake Sciences (In Chinese, with English abstracts)
  • Chinese title: Hu po ke xue
  • Publisher: Zhongguo ke xue yuan Nanjing di li yu hu po yan jiu suo, Zhongguo hai yang hu zhao xue hui zhu ban
  • Place published: Beijing, China
Authority control