• Series title: Bauhinia. Zeitschrift der Basler Botanischen Gesellschaft
  • BPH abbreviation: Bauhinia
  • ISSN 0067-4605
  • Published vols. 1.1955-1960 –
  • Publisher: Basler Botanische Gesellschaft
  • Online access (free):