GXNU Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi, China.