GAS Guizhou Institute of Biology, Guizhou Academy of Sciences, Guizhou, China