Epilachna proteus

The species name Epilachna proteus may refer to:

References edit