Chenopodium hortense

The species name Chenopodium hortense may refer to: