Category:Eponyms of Nikolay Nikolaevich Ketzchoveli

List of eponyms of Nikolay Nikolaevich Ketzchoveli.