Bin Wang

The taxon authority Bin Wang may refer to: