Bakhriddin Bakirovich Abdunazarov

Bakhriddin Bakirovich Abdunazarov (24.10.1955 – 15.01.2010)