The genus name Arthracanthus may refer to:

  • Arthracanthus Schmarda, 1852 (Animalia, Rotifera) = Brachionus Pallas, 1766
  • Arthracanthus Broun, 1883 (Animalia, Insecta, Coleoptera)